East African Community LIGHT

br> Basi Yesu akawaambia tena akasema, Mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hatakwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima.             Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.             Awo Yesu n'ayogera nabo nate, n'agamba nti Nze mttsana gw'ensi: angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu
 


Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, Na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa Kandokando ya vijito vya maji,...             But his delight is in the law of the LORD; and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water,...             Naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa; Era mu mateeka ge mw'alowooleza emisana n'ekiro. Naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi,...

Soma ili iwe na busara, iamini kuwa salama, na uifanye kuwa takatifu.

Biblia wazi kushindwa Shetani!

 

Luganda

Obulokozi Bwaffe

Our Salvation

Okusaba

Prayer

Kutendereza

Praise

Okukkiriza

Faith

Okwagala

Love

Okuwummula

Resting in the Lord

Ekigambo

the Word

Okusumululwa okuva mu kutya

Freedom from fear

Obugabirizi

Supply

Okusonyiyibwa

Forgiveness

Okuluŋŋamizibwa

Guidance

Okukula [Okw'omwoyo]

Growth Spiritual

Essanyu

Happiness

Obwesigwa

Honesty

Obwesigwa

Difficult times

Okuziyiza Setaani

Resisting The Devil

ZABBULI

Psalms

ENGERO

Proverbs

Swahilli

Wokovu wetu rahisi

Our Salvation

Maombi

Prayer

Sifa njema kwa Mungu

Praise to God

Imani katika Bwana

Faith in the Lord

Upendo kutoka kwa Mungu

Love fron God

Kupumzika katika Bwana

Resting in the Lord

Neno la Mungu

The Word of God

Uhuru kutoka kwa hofu

Freedom from fear

Ugavi wetu

Our Supply

Msamaha

Forgiveness

Mwongozo kwa roho

Guidance

Ukuaji wa Kiroho

Spiritual Growth

Furaha

Happiness

Uaminifu

Honesty

Nyakati ngumu

Difficult times

Okuziyiza Setaani

Resisting The Devil

ZABURI

Psalms

MITHALI

Proverbs
 

ENZI ZA MAISHA YA KRISTO

OMOROBERIO BW,OBOGIMA BWA KRISTO

Je, ninawezaje kuenenda sawa na Mungu?

Nitawezaje kosa kuenda jahannam?

Je, ina maanisha nini kuwa mkristo aliye zaliwa mara ya pili?

Je, wokovu ni kwa imani pekee, ama imani pamoja na matendo?

Ni nini maana ya ukombozi ya Kikristo ni nini?

Je, Mkristo anaweza upoteza wokovu wake?

 

 

 

Ninawezaje kushinda hofu ya kifo?
Ninawezaje kuacha kuogopa kufa?Wokovu ni nini? Mafundisho ya kikristo ya wokovu ni yapi?

Ina maana gani kwamba Yesu ndiye mpatanishi wetu?

Je, usalama wa milele ni kibiblia?

Je! Usalama wa milele ni "kibali" cha kutenda dhambi?

Je ninaweza kuwa na uakikisho wa wokovu wangu?

Je! ubatizo ni wa muhimu kwa wokovu?
Ni nini maana ya ubatizo wa kuzaliwa upya

Sioshwi dhambi zangu bila damu ya yesu


Nothing but the Blood of Jesus

KATIKA NEEMA YA YESU


Amazing Grace

Luganda

Ekigenderelwa kyo Obulokozi kye ki era ekubo lyobulokozi lyeririwa?

Omukristayo yani?

Nakakiriza Kristo, Kati ki ekidilira?

Katonda Gyaali? Waliwo Bukakafu ki obulaga nti Katonda gyaali?

Kitegeza ki okukiriza Yesu nga omulokozi wo?

Ofunye okusonyiyibwa?
Nyinza ntya okufuna okusonyiyibwa okuva eri Katonda?

Olina Obulamu Obutaggwaawo?

Kitegeeza ki okukkiriza Yesu ng'Omulokozi wo?

Esaala y'omwononyi yeluwa?


Newunya Ekisa


Amazing Grace

Ompise Mukama okujjanga gyoli

NNINA OMUKWANO GWANGE YE


What a friend we have in Jesus

Yesu yajja alokole


There is a fountain filled with blood

NALYOKA NE NKUSENGA GGWE


Oh Happy Day That fixed my choice

Mujje eri Yesu temurwawo
Je ina maana gani kwamba Yesu ni Mwana-kondoo wa Mungu? What does it mean that Jesus is the Lamb of God?
The REALITY of HELLKweli kuna jehanamu ya milele?

Maandiko kuhusu laana na kuzimu. Scriptures about Damnation and Hell.

Kama mtu anakataa Mungu katika maisha yote, basi mtu ataingia milele baada ya kifo bila Mungu.
If a person rejects God all throughout life, then the person will enter eternity after death without God.

Mungu anasema, sawa, nimeonyesha wema wangu na neema yangu, na hutaki hivyo. Hivyo kupata hasa nini unataka.
God says, okay, I have shown you my goodness and my grace, and you don't want that. So you get exactly what you want.Psalms 9:17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.


Zaburi 9:17 Wadhalimu watarejea kuzimu, Naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu.


Zabbuli 9:17 Ababi balidda mu magombe. Ge mawanga gonna ageerabira Katonda.


Psalms 11:6   Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be] the portion of their cup.


Zaburi 11:6   Awanyeshee wasio haki mitego, Moto na kiberiti na upepo wa hari, Na viwe fungu la kikombe chao.


Zabbuli 11:6   Ku babi anaatonnyesanga ebyambika; Omuliro n'ekibiriiti n'empewo ezookya binaabeeranga omugabo ogw'ekikompe kyabwe.


Revelation 21:8   But the fearful, and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone: which is the second death.


Ufunuo wa Yohana 21:8   Bali waoga, na wasioamini, na wachukizao, na wauaji, na wazinzi, na wachawi, na hao waabuduo sanamu, na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili.


Okubikkulirwa   21:8 Naye abati, n'abatakkiriza, n'abagwagwa, n’abassi, n'abenzi, n'abalogo, n'abasinza ebifaananyi, n’abalimba bonna, omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriiti; kwe kufa okw'okubiri.


Proverbs 1:24   Because I have called, and ye refused; I have stretched out my hand, and no man regarded;


Mithali 1:24   Kwa kuwa nimeita, nanyi mkakataa; Nimeunyosha mkono wangu, asiangalie mtu;


Engero 1:24   Kubanga mpise, mmwe ne mugaana; Ngolodde omukono gwange, so tewali muntu assizzaayo mwoyo;


Proverbs 1:27~28   When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind; when distress and anguish cometh upon you. Then shall they call upon me, but I will not answer; they shall seek me early, but they shall not find me:


Mithali 1:27~28   Hofu yenu ifikapo kama tufani, Na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, Dhiki na taabu zitakapowafikia. Ndipo watakaponiita, lakini sitaitika; Watanitafuta kwa bidii, wasinione.


Engero 1:27~28   Entiisa yammwe bw'erituuka ng'omuyaga, N'ennaku ze muliraba bwe zirijja ng'embuyaga ez'akazimu; Okweraliikirira n'obubalagaze bwe biribajjira. Kale bwe balinkaabira, naye siriddamu; Balinnoonya nnyo, naye tebalindaba:


Luke 13:28   There shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom of God, and you yourselves thrust out.


Luka 13:28   Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii


Lukka 13:28   Eyo eribaayo okukaaba n'okuluma obujiji bwe muliraba Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ne bannabbi bonna mu bwakabaka bwa Katonda, nammwe nga musuuliddwa ebweru.


Isaiah 3:11   Woe unto the wicked! it shall be ill with him: for the reward of his hands shall be given him.


Isaya 3:11   Ole wake mtu mbaya; shari itakuwa kwake, kwa maana atapewa ijara ya mikono yake.


Isaaya 3:11   Zisanze omubi anaabanga bubi: kubanga anaaweebwanga empeera y'engalo ze.


Daniel 12:2   And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.


Danieli 12:2   Tena, wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele.


Danyeri 12:2   Era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka, abamu eri obulamu obutaggwaawo, n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo.


Matthew 13:41~42   The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity; And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.


Mathayo 13:41~42   Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote, na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.


Matayo 13:41~42   Omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo baliggyamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza, n'abo abakola obubi, balibasuula mu kikoomi eky'omuliro: mwe muliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji.


Luke 13:27   But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are; depart from me, all ye workers of iniquity.


Luka 13:27   Naye atasema, Nawaambia, Siwajui mtokako; ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu.


Lukka 13:27   kale aligamba nti Mbagamba nti simanyi gye muva: muve we ndi; mwenna abakola ebitali bya butuukirivu.


Proverbs 1:29   For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the LORD:


Mithali 1:29   Kwa kuwa walichukia maarifa, Wala hawakuchagua kumcha Bwana.


Engero 1:29   Kubanga baakyawanga okumanya, So tebeerobozanga kutya Mukama:


Matthew 25:41   Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:


Mathayo 25:41   Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, Ondokeni kwangu, mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele, aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake;


Matayo 25:41   Awo libagamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kkono nti Muveewo we ndi, mmwe abaakolimirwa, mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerwateekerwa Setaani ne bamalayika be:
English

Click to find out why!


Kar sand ok di er dhi kanyono!
Luo
Sum ka, mondo ing'e ng'e gimomiyo!

LUO
Togotaka kogenda ase omorero ogosamba
Kisii
Sum ka, mondo ing'e ng'e gimomiyo!

KISII
Kuzimu,abao hautaki kwenda huko!
Swahili
Bonyeza hapa kujua nini.

SWAHILI
Jehanamu, kwezi wenda kuko!
Giriama
Hosha hano umanye kwa noni

GIRIAMA
Kwa ngoma, ndurenda guthii kwo!
Kikuyu
Ta rora haha umenye niki

KIKUYU
Akim mamikote aasit gina!
TESO
Abeit Ikamutosi Akim

TESOGUJARATI
Mwakini, ula utenda kuthi vo!
KIKAMBA
Vinyiia vaa umanye niki

KIKAMBA
What must I do to be saved?

Yanipasa nifanye nini nipate kuokoka?

1. Tambua wewe ni mwenye dhambi.

"Kama ilivyoandikwa, Hakuna mtu mwadilifu, hapana , hapana hata mmoja :"Warumi 3:10

"... kwa maana hakuna tofauti. Maana wote wamefanya dhambi, na wamekosa utukufu wa Mungu;" Warumi 3:23
2. Kutambua utakuwa uso HUKUMU sababu ya makosa yenu.
"Na kama ilivyoamriwa wanadamu kufa mara moja, lakini baada ya hii HAKI:"" Waebrania 9:27

"Basi basi kila mmoja wetu atajitolea kwa Mungu." Warumi 14:12

12 Nikawaona wafu, wakubwa kwa wadogo, wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi; na vitabu vikafunguliwa; na kitabu kingine kikafunguliwa, ambacho ni cha uzima; na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao.
13 Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake; na Mauti na Kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake.
14 Mauti na Kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yaani, hilo ziwa la moto.
15 Na iwapo mtu ye yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. - Ufunuo wa Yohana Mlango 20:12-15
3. Tambua hauwezi kujiokoa.
"Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi; ..." Isaya Mlango 64:6

"si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi; bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu;" Tito 3:5
4. Tambua kuwa msalabani Yesu Kristo alichukua juu yako dhambi zako.
"Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki;..." 1 Petro 2:24

"...Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake," Ufunuo 1:5

5. Tu kupokea Yesu Kristo kwa imani kama mwokozi wako
"Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake;" Yohana 1:12

"kisha akawaleta nje akasema, Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako." - Matendo ya Mitume 16:30,31

"Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele." Yohana 3:16

Wokovu ni kumwamini na kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi wako. Ni kuamini katika ukweli kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani wa Kalvari kulipia dhambi zako! Ni kugundua kuwa hakuna chochote unachoweza kufanya ili uokoe mwenyewe na kumwamini kabisa Yesu Kristo ili akuokoe! SIYO KILA MTU UNAWEZA KUFANYA!

"Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu." - Waefeso 2:8-9

Sasa sio wazi? SIYO KWA YAKO. . . SI YA KAZI. . .

JINSI YA KUONYEZA

Je! Ungependa kupokea wokovu wa zawadi? Ikiwa ni hivyo, hapa kuna sala rahisi unaweza kuomba kwa Mungu. Kusema sala hii ni njia ya kumtangazia Mungu kuwa unamtegemea Yesu Kristo kwa wokovu wako. Maneno yenyewe hayatakuokoa. Imani tu kwa Yesu Kristo ndiyo inayoweza kutoa wokovu!

"Mungu, najua ya kuwa nimekutenda dhambi na ninastahili kuadhibiwa. Lakini Yesu Kristo alichukua adhabu ambayo inastahili ili kwa njia ya imani ndani yake nisamehewe. Kwa msaada wako, ninaweka tumaini langu kwako kwa wokovu. Asante kwa neema yako ya ajabu na msamaha - zawadi ya uzima wa milele! Amina!"

Ikiwa umeomba tu sala hiyo - kulingana na Neno la Mungu - umeokolewa! HALLELUJAH!

Unasema, lakini sijisikii tofauti yoyote. Nadhani nini? Wokovu wako hautegemei hisia zako. Yote inategemea kufanya kile MUNGU ASEMA!

Mungu alisema ikiwa unampokea na kuamini Yesu Kristo umeokoka. Tambua haisemi kuwa "unaweza" au "unaweza" kuokolewa - lakini "utaokolewa". Umeokolewa!

kwa kuwa, Kila atakayeliitia Jina la Bwana ataokoka. - Warumi 10:13

Je! Haukuamini tu kwa Bwana Yesu Kristo? Uliamini Yesu ya kutosha kumuuliza akuokoe.
Angalia kile Yohana inasema! Inasema wewe una maisha ya milele! Sio "labda" au "tumaini la hivyo" - BURE BURE - UNAVULULWA!

  • Amwaminiye yeye hahukumiwi; asiyeamini amekwisha kuhukumiwa; kwa sababu hakuliamini jina la Mwana pekee wa Mungu.- Yohana 3:18
  • Amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele; asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia.- Yohana 3:36
  • Amin, amin, nawaambia, Yeye aaminiye yuna uzima wa milele.- Yohana 6:47
  • Nami nawapa uzima wa milele; wala hawatapotea kamwe; wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. - Yohana 10:28

Rafiki, ikiwa uliomba maombi na ukampokea Yesu Kristo - umeokolewa! Ulifanya kile Mungu alisema.
katika tumaini la uzima wa milele, ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliuahidi tangu milele; - Tito 1:2

Nimewaandikia ninyi mambo hayo, ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini Jina la Mwana wa Mungu. - 1 Yohana 5:13

Mwambie mtu juu ya Yesu. .


22 Wahurumieni wengine walio na shaka, 23 na wengine waokoeni kwa kuwanyakua katika moto; na wengine wahurumieni kwa hofu, mkilichukia hata vazi lililotiwa uchafu na mwili. 24 Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae, na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu; - Jude 1:22~24


1 Yohana njia ya Mbingu


Kutoka kwa kitabu cha Warumi.


Hatua rahisi katika kushinda nafsi kwa kutumia injili ya YohanaUsiruhusu hii kuwa hatima yako!


Now it is too late!

" Na iwapo mtu ye yote hakuonekana
ameandikwa katika kitabu cha uzima,
alitupwa katika lile ziwa la moto."

Ufunuo wa Yohana 20:15

Mtu yule yule ambaye angeweza kuuliza
wokovu lakini alichagua kungojea baadaye.
'baadaye' hivi karibuni iligeuka kuwa umilele!
Lo, sasa ni kuchelewa sana.
Flag Counter